Defence Residency, Shahjahanpur

Plot no. GH4, RICCO Shahjahanpur, Rajasthan.